بنز 3850

 
 
حمل و نقل ادوات که از شاخه های لجستیک ارتش از دونظر بسیار حائز اهمیت اند:
1-سرعت انتقال
2-حجم انتقال
انتقال ادوات سنگین مانند تانک و نفربر که در جاده ها صورت می گیرد توسط تریلی های تانکبر با استفاده از کفی های مخصوص انجام می شود.