این بخش با هدف موضوع آزاد در نظر گرفته شده که اولویت آن طراحی کانسپت (طرح مفهومی) با بکارگیری فناوری های لیزری می باشد.