خودروی رزمی پیاده نظام

خودروی زره پوشی که اغلب شنی دار جهت جابجایی نیروهای پیاده نظام در میادین جنگ استفاده می شود فرق عمده آن با نفر بر زرهی سلاح مورد استفاده در آن است که توپی با بارگذاری خودکار جهت ایجاد آتش مستقیم برای پوشش پیاده نظام می باشد.

نفر بر زرهی

خودرو زرهپوشی که برای انتقال پیاده نظام در میادین جنگ استفاده می شود و به تاکسی یا اتوبوس جنگی نیز مشهور است. سلاح نصب شده روی نفر برها معمولا تیر بار های سبک و سنگین می باشد.
 

پیاده نظام مکانیزه

پیاده نظامی که با نفربر زرهی یا خودروی رزمی پیاده نظام تجهیز شده و از این وسایل در میادین نبرد جهت جابجایی و نبرد استفاده می کنند .